Blogg

Radonmätning – allt du behöver veta

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att göra en radonmätning. Radon varken luktar eller syns, vilket gör den omöjlig att upptäcka. Långvarig exponering av för höga radonhalter ökar risken för att drabbas av lungcancer.

Strålsäkerhetsmyndigheten har bedömt att det finns cirka 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än gällande gräns- och riktvärden. I Sverige är riktvärdet för radon i inomhusluft 200 Bq/m³.

Vad är radon?

Radon är en osynlig radioaktiv luktfri gas. Gasen bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radonhalten mäts i Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. Den största hälsorisken med radon är att den kan leda till lungcancer. Radon från marken är den vanligaste källan till radon i våra bostäder och förekommer också i vissa byggmaterial (blåbetong). 

Gräns- och riktvärden för radon

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde. Gränsvärdet för radon är fastställt av Strålskyddsmyndigheten, Boverket, Arbetsmiljöverket och Livsmedelsverket.


Långtidsmätning radon

En långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på för att säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde. Radonmätningen bör pågå under minst två månader och utförs normalt under eldningssäsongen som varar mellan 1 oktober och 30 april. Mätresultatet från en långtidsmätning kan användas för myndighetsbeslut som till exempel behövs för att kunna ansöka om radonbidrag.

Korttidsmätning radon

Med en korttidsmätning får du bara en fingervisning på om det finns ett radonproblem. Mätningen bör endast utföras om det inte finns tillräckligt med tid för en långtidsmätning som vid exempelvis husköp eller efter en genomförd åtgärd.

Radonmätning i villa

Radonmätning i villa, hus och radhus bör göras under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april). Mätperioden bska vara minst 2 månader för att få fram ett årsmedelvärde och tillförlitligt resultat. Vid husköp kan en korttidsmätning göras. Den typen av mätning är bara rådgivande och kan inte användas för myndighetsbeslut.

Radonmätning i lägenhet

Fastighetsägare är ansvariga att kontrollera radonhalten i inomhusluften. Radonhalten i bostäder får inte överskrida 200 Bq/m3. Radonmätningen bör genomföras under minst 60 dagar under perioden 1 oktober till 30 april.

Radonmätning på arbetsplatser

Det är arbetsgivarens ansvar att mäta radon på arbetsplatsen. Arbetsgivare bör vara medvetna om eventuella radonhalter och vidta åtgärder för att minska dessa vid behov. Om årsmedelvärdet under arbetstid överstiger referensnivån måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska dessa.

Radonmätning i skola- och förskola

Radonhalterna i skolor och förskolor ska hållas under 200 Bq/m3. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att mäta och vid behov åtgärda förhöjda radonhalter.

Blåbetong

Blåbetong är den största radonkällan bland byggmaterialen. Materialet producerades mellan 1929 och 1975 och var lätt att bygga med och användes i bland annat väggar och bjälklag . Eftersom blåbetong var ett mycket populärt byggmaterial från 1929 till 1975 kan många hus innehålla blåbetong. Det användes flitigt i bland annat miljonprogrammet, men även i småhus och höghus. Blåbetong innehåller radium som bildar radon när det sönderfaller.

Gammastrålning

Genom att mäta gammastrålning kan man se om bostaden eller byggnaden innehåller blåbetong. En gammamätare hålls direkt mot väggen, taket eller golvet och resultatet får man direkt.

Radonmätare

En radonmätare är en enhet/instrument som används för att mäta mängden radon i luften. Det finns mätdosor för både långtidsmätning och korttidsmätning.

Så fungerar en radonmätning

Vid en radonmätning mäter du om radonhalterna överskrider gränsvärdet 200 Bq/m³ och därmed utgör en hälsorisk. En radonmätning kan du enkelt göra själv. Beställ radonmätare från ett ackrediterat företag som är specialiserade på radon och placera ut dem enligt anvisningarna som följer med. När mätperioden är slut skickar du in mätdosorna för analys. Efter några veckor får du mätresultaten.

Relaterade länkar
Radonmätning Tyskland – Radonmessen Deutschland

Similar Posts