Blogg

Radonmätning på arbetsplatsen: Skydda hälsan hos arbetstagare

Att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö är viktigt för både arbetsgivare och arbetstagare. En aspekt som inte får förbises är radon, en osynlig och luktfri gas som kan utgöra en allvarlig hälsorisk. Att genomföra radonmätning på arbetsplatsen är ett viktigt steg för att identifiera eventuella höga radonhalter och vidta åtgärder för att minska exponeringen.

En radonmätning på arbetsplatsen innebär att man mäter radonhalten i inomhusluften för att bedöma om den ligger inom säkra gränsvärden. Genom att placera ut radonmätare och samla in data under en viss tid kan man få en uppfattning om nivåerna av radon. Det är viktigt att notera att radonhalten kan variera över tid och kan påverkas av faktorer som väderförhållanden och ventilationssystemets funktion.

Genom att genomföra regelbundna radonmätningar kan arbetsgivare få en uppdaterad bild av radonhalterna på arbetsplatsen. Detta är särskilt viktigt för arbetsplatser som är belägna i områden med höga radonhalter eller som har specifika riskfaktorer, till exempel byggmaterial som kan släppa ifrån sig radon. Genom att vara proaktiva och genomföra radonmätningar kan arbetsgivare upptäcka potentiella problem och vidta åtgärder i tid.

Om höga radonhalter upptäcks på arbetsplatsen är det viktigt att vidta åtgärder för att minska exponeringen. Åtgärderna kan inkludera förbättrad ventilation, tätning av sprickor och hål i byggnaden eller installation av radonsug. Att anlita en radonkonsult eller specialist kan vara till hjälp för att bedöma situationen och ge rekommendationer om lämpliga åtgärder.

Det är också viktigt att kommunicera resultaten av radonmätningen till arbetstagarna. 

Att genomföra radonmätning på arbetsplatsen är en viktig del av att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Genom att vara medveten om radonrisken och vidta nödvändiga åtgärder kan arbetsgivare skydda hälsan hos sina arbetstagare och minimera risken för radonrelaterade hälsoproblem.

I Sverige är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa en trygg arbetsmiljö, vilket inkluderar att skydda anställda från radonexponering. År 2018 trädde den nya Strålskyddslagen för radon på arbetsplatser i kraft, vilken kräver att arbetsgivaren vidtar åtgärder om radonhalterna överstiger 200 Bq/m3. Strålsäkerhetsmyndigheten och dess tillsynsansvar delar ansvaret för radon på arbetsplatser och kraven regleras av både Arbetsmiljölagen och Strålskyddsförordningen. Enligt den nya strålskyddslagen, som trädde i kraft den 1 juni 2018, måste arbetsgivaren rapportera radonhalter som överstiger referensnivån på 200 Bq/m3 i årsmedelvärde till Strålsäkerhetsmyndigheten. Arbetsgivaren är även skyldig att vidta åtgärder för att fastställa och begränsa exponeringen samt dokumentera dessa åtgärder.

Similar Posts