Blogg

Hur man bekämpar ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet utgör en betydande risk för den globala ekonomin och är en komplex uppgift för tillsynsmyndigheter att hantera. En av de effektiva metoderna för att bekämpa detta är att använda en Legal Entity Identifier (LEI). I den här artikeln kommer vi att undersöka vad en LEI-kod är och hur den kan bidra till att upptäcka och förhindra ekonomisk brottslighet

Vad innebär en LEI-kod?

LEI står för Legal Entity Identifier och är en 20-siffrig kod som används för att identifiera företag och juridiska personer som handlar med aktier och värdepapper inom EU och i större delen av världen. Man kan se LEI-koden som ett globalt CVR-nummer som gör det möjligt att identifiera företag och juridiska personer när de är verksamma internationellt.

Det är dock inte gratis att skaffa en LEI-kod, och det är viktigt att komma ihåg att koden måste förnyas varje år. Hämta din LEI-kod på Leiservice.se.

Vad är ekonomisk brottslighet?

Ekonomisk brottslighet är alla brott som involverar pengar eller ekonomiska resurser. Det kan handla om allt från penningtvätt till bedrägeri och insiderhandel. Dessa handlingar kan ha skadliga effekter på ekonomin, inklusive förlust av pengar och minskat förtroende för finansinstitut.

Varför är LEI så viktigt i kampen mot ekonomisk brottslighet?

LEI är en nyckelfaktor i kampen mot ekonomisk brottslighet och bidrar till att öka transparensen i finansiella transaktioner. Genom att kräva att alla företag som handlar med värdepapper, aktier och liknande ska ha en LEI-kod blir det lättare för tillsynsmyndigheter att övervaka och identifiera finansiella transaktioner som kan vara inblandade i ekonomisk brottslighet.

LEI-koden bidrar också till ökad transparens på den globala marknaden eftersom den gör det lättare att spåra och identifiera transaktioner mellan olika företag och juridiska personer. Detta kan bidra till att förhindra penningtvätt, skatteflykt och andra former av ekonomisk brottslighet. LEI spelar därför en viktig roll för att säkerställa att det globala finansiella systemet är säkert och rättvist för alla inblandade parter.

Hur fungerar LEI i praktiken?

När ett företag eller en juridisk person vill skaffa en LEI-kod måste de först hitta en auktoriserad tjänsteleverantör som kan hjälpa dem att skaffa och senare förnya koden. De kommer då att bli ombedda att lämna information om sitt företag, såsom namn, adress och företagets registreringsnummer. Denna information kommer sedan att verifieras av tjänsteleverantören innan LEI-koden kan utfärdas. När LEI-koden har erhållits kommer den att lagras i en global databas som tillsynsmyndigheter och andra intressenter kan få tillgång till.

Similar Posts