Blogg

Att skaffa ett enskilt avlopp – normal eller hög skyddsnivå?

Att skaffa sig ett enskilt avlopp är en viktig och ibland nödvändig åtgärd för många fastighetsägare, särskilt i områden som saknar tillgång till det kommunala avloppsnätet. När man planerar för ett enskilt avloppssystem är ett av de centrala besluten att avgöra om det bör uppfylla normal eller hög skyddsnivå i fråga om rening av avloppsvatten. I denna artikel kommer vi att utforska skillnaderna mellan dessa två skyddsnivåer och ge råd om hur du kan fatta rätt beslut för din fastighet.

 

Vad är normal och hög skyddsnivå?

Reningskraven för enskilda avloppsanläggningar varierar beroende på om de befinner sig på normal eller hög skyddsnivå. Det är kommunen som beslutar vilken skyddsnivå som gäller för din fastighet, och det är viktigt att förstå skillnaderna mellan dem.

 

Normal skyddsnivå

Reningskrav enligt normal skyddsnivå gäller vanligtvis i de fall där den närliggande miljön inte anses vara känslig mot övergödning. Detta innebär att avloppsvattnet inte har en direkt påverkan på vattendrag eller områden som är extra känsliga för föroreningar.

Kraven för normal skyddsnivå inkluderar:

  • Rening av minst 90 % organiskt material (BOD).
  • Rening av minst 70 % fosfor.

 

Hög skyddsnivå:

Reningskrav enligt hög skyddsnivå gäller i de fall där avloppsvattnet släpps ut direkt i eller i nära anslutning till ett vattendrag eller inom ett vattenskyddsområde. I sådana situationer är det av största vikt att minimera föroreningarna för att skydda den känsliga miljön.

Kraven för hög skyddsnivå inkluderar:

  • Rening av minst 90 % organiskt material (BOD).
  • Rening av minst 90 % fosfor.
  • Rening av minst 50 % kväve.

 

Hur du bestämmer skyddsnivån för ditt enskilda avloppssystem

När du planerar att skaffa ett enskilt avloppssystem är det kommunen som bestämmer vilken skyddsnivå som ska gälla för din fastighet. De tar hänsyn till flera faktorer när de fattar detta beslut. Här är några av de viktigaste övervägandena:

  • Närhet till vattendrag

Om din fastighet ligger nära ett vattendrag eller en sjö, ökar sannolikheten för att du kan hamna under hög skyddsnivå. Detta beror på att föroreningar i avloppsvattnet kan ha direkt påverkan på vattnet och den omgivande miljön.

  • Vattenskyddsområden

Om din fastighet är belägen inom ett utpekat vattenskyddsområde, är det troligt att hög skyddsnivå kommer att krävas för att skydda dricksvattenkällan från föroreningar.

  • Markförhållanden

Markens beskaffenhet och dräneringsförhållanden kan också påverka skyddsnivån. En dåligt dränerad mark kan öka risken för att föroreningar når vattendrag.

  • Lokala förordningar

Lokala bestämmelser och förordningar kan också påverka vilken skyddsnivå som gäller. Kommunen kommer att följa de riktlinjer och normer som är fastställda för området.

 

Varför skyddsnivån är viktig

Att följa rätt skyddsnivå är av avgörande betydelse för att säkerställa att ditt enskilda avloppssystem fungerar effektivt och att miljön skyddas. Om ditt avloppssystem inte renar avloppsvattnet tillräckligt kan det leda till övergödning av vattendrag och sjöar, vilket i sin tur kan skada ekosystemet och hota dricksvattenkvaliteten.

I områden där hög skyddsnivå gäller, är det ofta nödvändigt att investera i mer avancerade reningstekniker och underhållsåtgärder för att uppfylla de strängare kraven. Det kan inkludera användning av avancerade reningsfilter och regelbunden provtagning och övervakning av avloppsanläggningen.

 

Sammanfattning – Enskilt avlopp

Att skaffa sig ett enskilt avloppssystem är ett viktigt ansvar som kräver noggrann planering och efterlevnad av lokala regler och förordningar. Valet mellan normal eller hög skyddsnivå för rening av avloppsvatten är en central del av detta beslut. Kommunen avgör vilken skyddsnivå som gäller för din fastighet baserat på faktorer som närhet till vattendrag, markförhållanden och lokala bestämmelser. Att följa rätt skyddsnivå är avgörande för att skydda miljön och säkerställa att ditt enskilda avloppssystem fungerar korrekt. Innan du påbörjar installationen av ditt enskilda avloppssystem bör du konsultera med lokala myndigheter eller experter för att förstå och följa de gällande reglerna och kraven i ditt område.

Similar Posts